Obecná káblová televízia

Vážený používateľ,

dovoľujeme si Vás informovať, že s ohľadom na skutočnosť, že dňom 25.5.2018nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") spolu so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o OOU), že naša spoločnosť s ohľadom na novú právnu úpravu ako aj s ohľadom na záujem našej spoločnosti postupovať vo vzťahu k osobným údajom, ktoré s nami zdieľate,transparentne a pri zachovaní ich najvyššej možnej ochrany bude spracúvať Vaše osobné údaje.