Zrealizované akcie v roku 2016

09.08.2017

 1. Dokončenie projektu rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
 2. Zhotovenie prístrešku na budove TJ
 3. Dokončenie výstavby sociálnych zariadení (wc) v budove TJ
 4. Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera pri cintoríne
 5. Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v (výmena pletiva) areáli MŠ
 6. Oprava riňoviek na budove MŠ a stacionára
 7. Zhotovenie fasády na budove MŠ a stacionára
 8. Rekonštrukcia WC v MŠ a výstavba WC pre učiteľky MŠ a kuchárku
 9. Rekonštrukcia priestorov pre učiteľky MŠ (osadenie okna, gamatky, výmena podlahy a maľovanie) - riaditeľňa
 10. Zhotovenie priečky na oddelenie priestorov MŠ a denného stacionára
 11. Vybudovanie sprchovacieho kúta v dennom stacionári
 12. Zhotovenie vstupu do telocvične
 13. Oprava tabule na vstupe do obce od Humenného
 14. Zhotovenie miestnej komunikácie na Vyšnej Rovni
 15. Zhotovenie mostíka z hlavnej cesty na miestnu komunikáciu
 16. Vyhotovenie altánku v parku pred obecným úradom
 17. Odstránenie zábradlia okolo parku a úprava parku
 18. Zhotovenie lavičiek pred obecným úradom a na železničnej stanici
 19. Osadenie tabule s mapou, kde je vyznačená cyklotrasa