Máme nové oficiálne webové sídlo obce Hankovce

Tieto stránky už nebudú aktualizované pretože máme nové oficiálne webové sídlo obce na doméne www.obechankovce.sk .

Vitajte na internetovej stránke obce Hankovce. Veríme, že na nej nájdete všetky potrebné informácie o aktuálnom dianí v našej obci, ale aj o jej minulosti a dúfame, že aj čoraz úspešnejšej budúcnosti. 

Samospráva obce Hankovce

Starostka obce:
Ing. Ľudmila Veľasová

Zástupca starostky:
  Ing. Viera Vašková

Kontrolór obce:

  Ing. Mária Kulanová
Administratívna pracovníčka Ocú:
  Slavomíra Besslerová

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Dominik Greš

Adriana Harvilová

Bc. Martina Kačmarová
Jozef mIcančin
Štefan Petko
František Petrovčin
Ing. Viera Vašková

Adresa:
  Obecný úrad Hankovce
  Hankovce 117
  067 12 Koškovce

Fakturačné údaje:
  IČO: 00322962
  DIČ: 2021232554
  Telefón: 057/ 7797 142
  e-mail: obec.hankovce@stonline.sk

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia pre Kultúru a šport:

Predseda: Bc. Martina Kačmarová

Člen: František Petrovčin
Člen: Štefan Petko

Komisia na ochranu verejného poriadku a investičný rozvoj:

Predseda: Jozef Micančin
Člen: Dominik Greš
Člen: Adriana Harvilová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Ing. Viera Vašková
Člen: Dominik Greš
Člen: Štefan Petko

Starosta obce:

Je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Obyvatelia obce ho volia v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia. Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. R ozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Zástupca starostku obce:

Zastupuje starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Zástupca starostu je členom obecnej rady. Zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

Obecný úrad (OcÚ):

Zabezpečuje administratívne a organizačné veci OZ a starostu, ako aj orgánov zriadených OZ. Objem mzdových prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje OZ.

Obecné zastupiteľstvo (OZ):

Je zastupiteľským zborom občanov obce, zloženým zo 7 poslancov zvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky. Presné vymedzenie rozhodovania obecného zastupiteľstva je zadefinované v § 11 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce. Určuje najmä zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce alebo jeho časti a schvaľuje štatút obce alebo jej časti, prijíma všeobecne záväzné nariadenia.

Hlavný kontrolór:

Volí ho a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť (§ 18 d/ zákona č. 369/1990 Zb.) nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Vypracováva najmä odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ, kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo a nakladanie s majetkom obce. Vybavuje sťažnosti občanov.

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti 

Obyvateľ obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. 


Má právo najmä: 

-voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený; 
-hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce; 
-zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor; 
-obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce; 
-používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely; 
-požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci; 
-požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc jeho orgánom.

V tejto súvislosti je povinný: 

Ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce podieľať sa na ochrane životného prostredia obce napomáhať udržiavať poriadok v obci poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci. Obec je povinná poskytnúť občanom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Zákon o obecnom zriadení nájdete na  tejto stránke